Tüzük

AYDIN AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

         Derneğin Adı ve Merkezi

 

         Madde 1- Derneğin Adı: “Aydın Aile Hekimleri Derneği (AYAHED)dir.

         Derneğin merkezi Aydın’dır.    Şubesi açılmayacaktır.

         Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

         

          Madde 2-Dernek, Aydın İli sınırları içerisinde tüm aile hekimlerini kapsamak üzere:  Sağlık Hizmeti alanında mesleğin yeri, önemi ve rolünü belirli hale getirmek,

  •  Aile Hekimleri arasında dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek, ekonomik sosyal ve mesleki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,

  •  Sağlık hizmetleri alanında, ülke gerçeklerini de göz önünde tutarak, sorunların çözümüne hizmet etmek, mesleki icralarına yansıyan sağlık sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm yollarını araştırmak,

  • Üyelerinin kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda daha katılımcı ve paylaşımcı olmalarını sağlamak ve bu alanlarda yapılacak çalışmalara destek saplamak,

  • Aile Hekimliği uygulama standartlarını belirlemek, mesleki eğitim programları geliştirmek, uygulamasını izlemek ve değerlendirmek,

  • Mesleki kariyer ve onurunu korumak, Aile Hekimleri arasındaki veya Aile Hekimi-hasta arasındaki ilişkiler ve hasta ve hekim hakları ile ilgili etik ilkeleri belirlemek, kuralarının uygulamasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gerekli girişimlerde bulunmak,

  • Gelişen sağlık teknolojisinin getirmekte olduğu yeniliklerin üyelere tanıtılmasını sağlamak, mezuniyet sonrası sürekli eğitim programları düzenlemek, standartlarını belirlemek, uygulamasını izlemek ve değerlendirmek,

  • Aile Hekimliği uygulamalarıyla ilişkili yasa, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemlerin hazırlanmasında yardımcı olmak, mevzuatın aksayan yönlerini dile getirmek,

  • Aile Hekimliği konusunda toplumu bilgilendirmek, toplum eğitimine yönelik çalışmalarda bulunmak,

  • Üyelerinin özlük haklarıyla ilgili alanlarda yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,

  • Meslek ve üyelerini ilgilendiren alanlarda faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

         Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

AYAHED amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1- Aile Hekimliği ile ilgili konularda araştırma, inceleme yapar. Diğer yasal kuruluşlarca bu yönde yapılan çalışmaları destekler.

2- Aile Hekimlerini gerektiğinde kurum, kuruluş, kongre ve toplantılarda temsil eder.

3- Aile Hekimliği alanında mezuniyet öncesi ve sonrası sürekli eğitimin standartlarının oluşturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar, bu amaçları gerçekleştirecek kurul ve komisyonları oluşturur.

4- Amaçları ve mevcut koşulları ile sınırlı olarak üyelerine ödül verir, burs ve yardımlar sağlar,

5- Sağlık alanında yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izler, yurt içi ve yurt dışı doğal afetlerde ve sağlık hizmeti ihtiyacı olduğunda görev alır, eğitim amaçlı yurt dışı geziler düzenler, yurt dışından eğitim ve araştırma amaçlı gelenlere ev sahipliği yapar, sonuçlarından yaralanır ve bilgi kaynakları oluşturur.

6- Sağlık açısından daha bilinçli bir toplum oluşturulması için çalışır. Halk eğitimleri yapar, sağlıkla ilgili bülten yayınlar. Radyo, televizyon yayınlarına katılır. Gerek duyulursa Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun izni doğrultusunda radyo ve televizyon kurar.

7- Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek ve mali sorunlarını çözebilmek amacıyla kongreler, seminerler, paneller, geziler, konserler, eğlence, temsil, spor müsabakaları, sertifikasyon eğitimleri vb. toplantılar düzenler; sergiler açar, piyango tertipler, bağış ve yardımları kabul eder.

8- Aile Hekimlerinin eğitimiyle ilgili konularda kanun, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemleri çıkaran kuruluşlara örnek tasarılar, düzenleme metinleri vb. çalışmaları sunarak yardım ve işbirliği yapar; danışmanlık hizmeti verir.

9- Mesleki alanlarda insan gücü planlaması ve politikaları oluşturur.

10- Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar. Derneğin amacında belirtilen konularda çalışmalar yapmak üzere çalışma ve danışma kurulları oluşturur.

11- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda konferans, kongre, sempozyum düzenler ve gazete, dergi, kitap gibi yayınları kendi adına çıkarır, yayınlar ve dağıtır, çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.

12- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar; her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

13- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir. Yurt içinden ve yurt dışından ayni ve nakdi bağış kabul edebilir. Derneğe gelir temin etmek amacıyla Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre faaliyetlerde bulunur.

14- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.

15- Üyelerinin boş zamanlarını en iyi bir şekilde değerlendirebilmeleri, bilgi alışverişlerinde bulunabilmeleri, dinlenmeleri ve eğlenmeleri, dernek faaliyetlerinin daha sağlıklı, temiz, nezih ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla lokal açar sosyal ve kültürel etkinlikler için çok amaçlı salon, kütüphane, okuma odaları ve salonları açar, sosyal tesisler kurar ve bunları tefriş ederek bu tesislerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak çalıştırabilir veya kiraya verebilir.

16- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder,

17- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda, federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona veya konfederasyona katılabilir. Gerekli izin alınarak demeklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, dernek faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için gerektiğinde gönüllü veya ücretli personel istihdam eder.

18- Ulusal ve uluslararası faaliyette bulunur, yurt içindeki ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak bu kuruluşlarla proje bazın da ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır. Yurt içinden ve yurt dışından gerçek ve tüzel kişilerden yasalar çerçevesinde aynı ve nakdi bağış ve yardımları alabilir

19- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

20- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

21- Gerekli görülen yerlerde(Aydın il sınırları içinde) dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.

22- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

 23- Dernek kendisinden istenen görevleri amaçlarına ve mevzuata aykırı düşmedikçe koşulları ölçüsünde yerine getirir.

24- Mesleki alanlarda diğer kuruluşlara bilgi ve uzmanlık desteği sağlar.

25- Üyelerinin meslek etiğine ve deontolojiye uygun davranışlarda bulunmasını sağlamak amacıyla denetimde bulunur.

26- Üyeleri adına kooperatif, banka, otel, vb kuruluşlarla anlaşma yapar. Bu amaçla üyelerine dernek kimlik kartı oluşturur.

27- Kuruluş amaçları doğrultusunda, üyelerinin idare ve yönetmelikler ile ilgili doğrudan ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda, üyelerini her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder ve ettirir, dava açar ve bu nedenle açılan davalarda taraf olur.

28- Gerek derneğin amaçları, gerekse üyelerin etik kurallar dâhilindeki mesleki gereksinimleri doğrultusunda, hukuksal, mali vb konularda, özel veya tüzel kişi veya kurum ve kuruluşlardan profesyonel düzeyde geçici veya sürekli olarak hizmet alır.

29- Derneğin tüm faaliyetleri, insan hak ve özgürlükleri, çağdaş hukuk kuralları, meslek etiği ilkeleri, Tıbbi Deantoloji Tüzüğü, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddeleri amir hükümleri ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri doğrultusunda yerine getirir.

30- Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, din, ırk, renk, cinsel kimlik, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gibi çağdaş hukuk ve insan hak ve özgürlükleri nezdinde ayrımcılık gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan hükümler konamaz; dernek tarafından bu tür faaliyetlerde bulunulamaz.

 

       Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Aile Hekimliği ve Sağlık Hizmetleri alanında faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 

Madde 3: Dernek, dernekler yasası ve diğer yasalarda öngörülen üyelikle ilgili şartları taşıyan ve mesleğini icra ederken mesleki kusuru yüzünden meslekten men ya da ihraç edilmemiş üyelerden oluşur.  AYAHED' de iki çeşit üyelik bulunmaktadır.

 

A. Asil Üyeler:

 Fiilen birinci basamakta sözleşmeli aile hekimliği yapan tüm hekimler.

            Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazılı ve/veya elektronik posta, kısa mesaj servisi ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

          Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

        B.  Onursal Üyeler:

            Aile Hekimliği mesleğinin gelişmesi için maddi ve manevi katkıda bulunan kişiler, çalışmalarıyla Aile Hekimliği alanında yüksek başarı sağlamış kişiler, Aile Hekimliğinin gelişmesine katkıda bulunmuş kişiler ve uzun yıllar hekimlik mesleğine hizmet etmiş üyeler ve dernek çalışmalarına istekli kişiler, onursal üye olması doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinden en az ikisinin veya üye tamsayısının en az beşte biri (1/5) nin imzalı teklifinin Yönetim Kurulunca değerlendirilip üçte iki çoğunluk kararıyla onaylanması sonrasında üye kayıt defterine "Onursal Üye" sıfatıyla kaydedilen gerçek ve tüzel kişilerdir. Onursal üye olmak için önceden Asil üye olmuş olma yada Asil üyelik için gerekli özelliklere sahip olma şartı aranmaz. Onursal üyeler aidat ödemezler, dernek organlarına seçilemezler ve Genel Kurulda oy kullanamazlar.

  

     Madde 4:1- Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek Tüzüğüne üyeler arasında eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.      

 2- Üyelik hakları: Her üye derneğin genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, dernek organlarını seçmek, seçilmek, dernek hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmak ve yararlanılmasını istemek haklarına sahiptir. Her tür görüşme ve faaliyet dernek üyelerine açık olarak yapılır.  Üyeler dernek yönetim kurulu ve diğer birimlerden faaliyetler konusunda bilgi istemek, dernek amaçlarına aykırı tutumları eleştirmek haklarına sahiptirler.

3-Üyenin yükümlülükleri: Üyeler aidatlarını düzenli olarak ödemek zorundadır. Üyeler aidatlarını düzenli bir şekilde yıllık olarak o mali yılın aralık ayının sonuna kadar ödemek zorundadır.

4-Dernek kurullarının çalışmalarını ve toplantılarının genel düzenini kendi kusuru ile ihlal eden üye veya üyeler toplantı başkanı veya kurul çoğunluğunun kararı ile kuruldan veya görüşme ortamından uzaklaştırılabilir. Uzaklaştırılan üye veya üyeler yönetim kurulunun oy çokluğu ile alacağı karar doğrultusunda disiplin kuruluna sevk edilebilir.

5-Dernek üyelerinin tek tek veya toplu olarak dernek amaçları dışında faaliyette bulunmaları, derneği bu amaçlar dışında kullanmaya çalışmaları, dernek birimlerinde dernek amaçları dışında başka temeller üzerinde faaliyet göstermeye çalışmaları dernek üyeliğinin sona erdirilme sebebidir.

6-Ayrıca dernek amaçları dışına çıkılarak yapılan bu tür söz ve eylemlerin her türlü hukuki ve cezai sonuçlarından şahsi olarak sorumludurlar.

7- Üye Derneğin kendisine gazetede ilan edilmek veya yazılı (posta ile, yazılı tebligat ile, imza alınmak suretiyle vb.) ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle, cep telefonu, telefon, sms gibi her türlü yöntemle ulaşmasını kabul eder.

        8- Üye veya üyeler Yönetim Kurulunun oyçokluğu ile alacağı karar doğrultusunda veya üyelerin en az 1/5 inin Yönetim Kuruluna vereceği dilekçe neticesinde disiplin kuruluna sevk edilebilir.

9- Üyeler dil, ırk, renk cinsiyet, cinsel kimlik, din ve mezhep, aile ,zümre ve sınıf farkı gibi çağdaş hukuk ve insan hak ve özgürlükleri nezdinde ayrımcılık gözeten faaliyetlerde bulunamaz.

        

         Üyelikten Çıkma Üyelikten Çıkarılma

    

Madde 5:  a- Her üye Yönetim Kuruluna yazılı dilekçe ile bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Üyeliliğin sona ermesi durumunda dernek ile üye arasındaki aidatlardan doğan borç  alacak ilişkisi hukuki olarak devam eder. Üyenin derneğe borçları silinemez.         

   b- Bilimsel - mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği saptanan üyeler dernek yönetim kurulunca disiplin kuruluna sevk edilir ve disiplin kurulunun vereceği karar ile üyelikten çıkarılabilir

   c- Üyenin, Derneği şahsi çıkar veya maddi yarar sağlama amacıyla kullandığı, Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile Disiplin Kurulunun yapacağı araştırma sonucu vereceği raporlar sonucunda belgelenirse Yönetim Kurulu tarafından üyeliği sonlandırılır.

  d- Birinci Basamakta Sözleşmeli Aile Hekimi olarak çalışırken kendi isteği ile bu görevden istifa eden üyenin üyelik sıfatı görevden ilişiğinin kesildiği tarihte sona erer.

  e-Aidat ücretini 2 yıl ödemeyen üyeler dernek yönetim kurulu kararı ile disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin kurulunun teklifi ve yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Derneğin aidat alacağı yasal faizi ile birlikte hukuki yollarla tahsil edilir. İdare tarafından dernek üyesinin tek taraflı sözleşme feshi durumunda fesih tarihinden sonra iki ay içinde hukuki süreç başlamışsa süreç tamamlanıncaya kadar üyelik devam eder. Hukuki süreç başlatılmadıysa 2 ay sonra üyelik sona erer  

f-Dernek üyeliği şartlarının kaybedilmesi veya üye olma şartlarından birinin eksik olduğunun sonradan anlaşılması halinde üyenin üyeliği dernek yönetim kurulunca sonlandırılır.

   g-Doğum, askerlik ve sağlık mazeretleri nedeniyle aile hekimliği sözleşmesi sona eren üyelerin üyelikleri, sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren üyenin 2 ay içerisinde yazılı talebi doğrultusunda en fazla 12 ay süre ile devam eder. Bu süre sonunda aile hekimliği yapmak için sözleşme imzalamamış olan üyelerin üyeliği sona erer.

h- Üyenin ölümü halinde dernek üyeliği sıfatı sona erer, ölen üyenin aidat ve benzeri borçları Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

  ı- Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

        

         Dernek  Organları

 

Madde 6: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 

            1-Genel Kurul,

            2-Yönetim Kurulu,

            3-Denetleme Kurulu,

            4-Disiplin Kurulu,

        

         Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7:  Dernek Genel Kurulu derneğin en yetkili organıdır. Dernek Genel Kurulu tüm kayıtlı asli üyelerce oluşturulur.

Madde 8:  Dernek genel kurulu biri olağan diğeri olağanüstü olmak üzere 2 türlü toplanır. Olağan toplantılar 3 yılda bir, Mart ayı içerisinde,  dernek merkezinin bulunduğu yerde olmak üzere dernek yönetim kurulunca tespit edilecek bir yer, tarih, saatte yapılır. Dernek yönetim ve denetleme kurullarının üçte iki çoğunlukla aldığı karar veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı olarak başvurması üzerine dernek genel kurulu, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Dernek yönetim kurulu zamanında bu çağrıyı yapmazsa dernek denetleme kurulu veya toplantıyı isteyen üyelerden birisi sulh hukuk hâkimliğine müracaat ederek genel kurulun toplantıya çağrılması için 3 üyenin görevlendirilmesini sağlar

 

         Çağrı Usulü

Madde 9:  Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı (posta ile, yazılı tebligat ile, imza alınmak suretiyle vb.) yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

Toplantı Usulü

Madde 10: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 11- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.           Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 12: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

            1-Dernek organlarının seçilmesi,

            2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

            3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

              4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

             5-Dernek için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mal satın alınması veya satılması, bina veya tesis inşa ettirilmesi, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

             6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

           7- Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

            8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

             9- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

           10- Derneğin vakıf kurması,

           11- Derneğin fesih edilmesi,

           12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

           13-Genel Kurulda üyelerce yazılı olarak verilen önerge ve tekliflerin incelenip karara bağlanması,

 14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

         Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

     Madde 13: Yönetim kurulu, (7) Yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, 2 adet Başkan yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve üyeleri belirler. 

            Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

            Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunda görev yapan üyeler, üst üste iki dönem görev yaptıktan sonra, ancak bir dönem ara vermek kaydıyla Yönetim Kuruluna tekrar aday olabilirler.

 

         Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

     Madde 14: Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

     1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

           2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

           3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

            4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınır ve taşınmaz mal satın almak veya satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

            5-Derneğin ihtiyacı olan hizmet alımı yapmak, kiralamak; taşınır ve taşınmaz mallar için kira sözleşmesi yapmak; gerekirse bu hizmetlerden üyelerini faydalandırmak; ayrıca derneğin ve dernek üyelerinin paramedikal ve/veya medikal, demirbaş, kırtasiye, büro ve / veya sarf maksatlı ortak ihtiyaçlarını doğrudan temin veya ihale yoluyla alımını yapmak,

            6-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

            7- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

            8- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek

            9- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik veya şube açılmasını sağlamak

           10- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

           11- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

           12- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

 Yönetim Kurulu Toplantı şekilleri

         Madde 15: Yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanır. Toplantıya çağrı başkan tarafından, olmadığı zamanlarda yardımcısı tarafından yapılır. Gündemi hazırlamak genel sekreterin görevidir. Yönetim kurulu iki üyesinin isteği ve çoğunluk onayı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç ve yılda toplam 6 defa toplantıya katılmayan üyenin merkez yönetim kurulu üyeliği sıfatı Yönetim Kurulu isteği üzerine düşürülebilir.

 

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde 16: Yönetim Kurulu üye sayısında boşalmalar sebebiyle yedek üyelerin getirilmesi ile tamamlanır. Bu durumda yönetim kurulu kendi aralarında tekrar görev dağılımı yapar. Bu yönetim kurulu değişikliği Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen form tanzim edilerek idareye bir ay içinde bildirilir. Ancak yedek üyelerin getirilmesinden sonrada üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetleme Kurulu üyeleri tarafından genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden biri Sulh Hukuk Hakimliğine başvurabilir. Sulh Hukuk Hâkimliğince dernek üyelerinden üç kişiye yetki vererek, bu yetki ile genel kurulu toplantıya çağrılır.

 

Dış İlişkiler

Madde 17: Derneğin dış ilişkilerini sağlamada ve derneği temsilde dernek yönetim kurulu yetkilidir.  Yönetim Kurulu gereken hallerde belli konularda çalışmak üzere belli sayıda üyeyi görevlendirebilir, belli konularda komisyonlar oluşturabilir, bu komisyonlara yetki verebilir.

Yukarıda belirtilen istisna dışında ve özellikle yönetim kurulu bilgisi olmadan üyeler dernek adına dış ilişkilere giremez, derneği temsil edemez. Aksine hareket eden üyeler yönetim kurulu kararı ile disiplin kuruluna sevk edilir.

 

Başkan

Madde 18: Derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder, yönetim kurulu toplantılarına ve Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular ve uygulatır, tüm yazışmaları Genel Sekreterle birlikte imzalar. Başkan dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur ve bu amaçla yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir. Başkan, tüzel kişilik temsilciliği ve tüm çalışmalardaki yetkilerden bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerinden birine devredebilir.

 

Başkan Yardımcıları

Madde 19: Yönetim kurulu tarafından seçilir. Başkanın bulunmadığı veya görevlendirdiği hallerde yönetim kurulu kararlarının uygulanmasında ve toplantılarda Başkan Yardımcılarından birisi Başkanın görevlerini üstlenir. Başkan ile birlikte sorumluluğu üstlenirler

 

Genel Sekreter

Madde 20: Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel Sekreter merkezde bulunan bütün çalışma gruplarının üstüdür. Tüzük, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararlarına göre yazışmaları düzenli olarak yürütür. Dernek büroları arasında uyumlu çalışmayı sağlar. Kendisine yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. Karar defterinin yazılması ve saklanmasından sorumludur.

 

Sayman

Madde 21: Yönetim kurulunca seçilir. Derneğin mali işlerinde birinci derecede sorumludur. Dernek adına yapılacak tüm giderlerin tüzüğe, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına, bütçe ve kadro cetvellerine uygun olarak yapılmasını sağlar.

Derneğin gelirlerinin ve üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar. Vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli işlemleri yürütür. Zorunlu defterlerin günü gününe tutulmasını sağlar. Dernek kasasında yönetim kurulunun belirleyeceği miktar kadar para bulundurulabilir. Dernek harcamalarını başkan veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte yapar.

Denetleme Kurulunun Teşkili, Görev Yetkileri

 

Madde 22: Denetleme Kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçilen kurul en geç 20 gün içerisinde toplanarak asil üyeler arasından bir başkan seçer ve başkanın çağrısı ile en az 6 ayda bir toplanır. Yönetim kurulu isteği üzerine veya kendiliğinden denetim görevini yerine getirir.

Yönetim Kurulu isteği üzerine veya kendiliğinden denetim görevini yerine getirir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç defa toplantıya katılmayan üyenin Denetim Kurulu üyeliği sıfatı düşer. Denetim Kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerle boşalma olduğu takdirde yedeklerin, Genel kurulda seçilmiş olan listedeki diziliş sırasına göre göreve çağrılması mecburidir. 

 

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

1-Derneğin bütçe çalışmalarının, tüzük, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olup olmadığını inceler, gerekli uyarıları yapar.

2-Genel kuruluna sunulan faaliyet raporları ile kesin hesabın uygunluk denetimini yapar. Durumu bir raporla Genel Kurula sunar.

3-Hazırlanan bütçede öngörülen harcamaların düzenli ve amaca uygun yapılıp yapılmadığına, bütçede öngörülen harcamalar için yetkili organların onayının alınıp alınmadığını, harcamaların bütçe kapsamını aşıp aşmadığına ilişkin denetim yapar. Yasa ve tüzükte bulunan ve öngörülen belgelerin bulunup bulunmadığını denetler. Gelir ve gider çizelgeleri ile Bilanço'nun kayıtlara uygun olup olmadığını inceler.

4-Dernek hesap ve defterlerini inceler, yönetim kurulundan bilgi ister. Mali konularla ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında yönetim kurulu toplantısına katılabilir.

5-Genel kurul toplantılarında bulunarak, ilgili konularda sunulan sorulara yanıt verir.

6-Denetleme  kurulu üyeleri görevlerini yerine getirirken gördükleri, öğrendikleri noksanlık ve yolsuzlukları belgeleyerek genel kurula sundukları raporda belirtmek zorundadırlar.

7-Denetim görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme raporunu Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

  

 Disiplin Kurulu

 

Madde 23: Disiplin Kurulu, hekimlik mesleğinde 10 yılını doldurmuş ve birinci basamakta sözleşmeli aile hekimliği yapan 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu adaylar arasından Genel Kurulda gizli oyla seçilir. Asil üyeliğe seçilen üyeler en geç 20 gün içerisinde toplanarak içlerinden bir kişiyi başkan seçerler. İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç defa toplantıya katılmayan üyenin Disiplin Kurulu üyeliği sıfatı düşer. Disiplin Kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedeklerin Genel Kurulda seçilmiş listedeki diziliş sırasına göre  göreve çağrılması mecburidir.

Disiplin Kurulu, başkanının çağrısı ile toplanır. İncelenen konu ile ilgisi bulunan veya hakkında inceleme yapılan kimse ile akrabalığı bulunan üyeler kurula katılamazlar bu durumda yedeklerden yeterli sayıda üye ile sayı üçe tamamlanır. Dernek Başkanı Kurulun çağrısı ile toplantılara katılabilir, bilgi verebilir fakat oy kullanamaz.

 

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

 Madde 24: Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1-Dernek Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

2-Dernek kuruluşunu takiben yönetim kurulunca hazırlanan disiplin iç yönetmeliği çerçevesinde yönetim kurulunun talebi doğrultusunda gerekli tahkikat ve araştırmaları yapar.

3-Aile hekimleri arasındaki ve/veya aile hekimi hasta arasındaki ilişki ve hasta hakları ile ilgili etik kodların belirlenmesi için çalışmalar yapar, uygulanmasını izler ve uyulmadığı durumlarda uyarıdan başlayarak üyelikten çıkarmaya kadar cezaların verilmesini yönetim kuruluna önerir. Bilimsel - mesleki kurallara ve yöntemlere aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğunu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği kesinleşen üyelerin,üyelikten çıkarılması hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunur.

4-Üyelikten çıkarmak cezası üstünde yaptırım gerektiği durumlarda TTB ve/veya ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması için yönetim kuruluna teklifte bulunur.

 

Temsilcilik Açma

          Madde 25: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. 

          Derneğin Gelir Kaynakları

          

Madde 26:Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

        1- Üye Aidatı:  Üyelerden giriş ödentisi olarak 100,00 TL, yıllık  150,00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. (Bu Madde 2019 mali yılı itibariyle geçerli olacaktır.)

        2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans ve faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden ve bunların reklam gelirlerinden elde edilen kazançlar.

         7-Diğer gelirler.       

 

         Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 27: Defter tutma esasları şu şekilde yapılır.

   Dernekte, İşletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur..

Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

           Kayıt Usulü

  Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6'ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

        

 Madde 28: Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

 

Madde 29:  Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

        

  Bildirim Yükümlülüğü                                 

 

 Madde 30: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin Valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin İç Denetimi

 

 Madde31: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

   Derneğin Borçlanma Usulleri   

 

Madde 32: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

         Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

          

Madde 33: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

            Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli             

           

Madde 34: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

  Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır

  Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Aydın Aile Hekimliği Derneği" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

          

Madde 35: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

         Bu tüzük 35 (Otuzbeş) maddeden ibarettir.

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam55
Toplam Ziyaret183541
Takvim
Hava Durumu
Saat